1843. október

A debreceni színtársulatról Kerényi így ír:

"Komlóssy Ferenc ("Komlósy") a vándorszínészet egyik legrutinosabb színész-igazgatója volt, aki már az előző téli évadot is Kolozsvárott töltötte, és erre az évadra egyedüli pályázóként visszatérni szándékozott,operát is ígérve ottani közönségének. Tizennégy férfiből, tizenegy nőből és két gyermekből álló társulata október 19-én kezdett játszani Nagyváradon, decemberben Kolozsvárott ... Ekkor azonban Petőfi már nem volt velük."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 110-111. old.

Petőfi röviden írt erről Petricsnek:

"Somám

Ide érvén a színházhoz mentem; ott több ismerőmre akadtam. Azok tudtára adák Komlósynak ittlétemet, s ez, noha nem volt szándékom, itt marasztott. Eszerint Komlósy társaságában vagyok. Innen egy hét mulva Váradra megyünk, s onnan November elején Kolozsvárra. Csütörtökön vagy szombaton lépek föl először. Szerelmes szerepeket fogok játszani. Tudom, szeretnél néha helyettem játszani, te tudod, kiért. Még többet is irnék, de már nem fog a pelejbászom. Ölellek, csókollak lelkem barátja.

Petőfid"

Petőfi Sándor levele Orlay Petrics Somához, Debrecen 1843. október elején

A szerződés valószínűleg valóban az énekes szerepeken csúszott el.

"Az első megbeszélés után egy héttel Komlóssy újratárgyalta a szerződés ügyét ..., és közölte, hogy Petőfinek az operkórusban is énekelnie kell. Tudjuk, hogy ez már Kecskeméten is kényes pont volt, füstbe is ment a megegyezés. "

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 111. old.


Bajzának így számolt be erről egyik levelében:

"Elhagyva Pestet Debrecenbe jövék, innen ismét tovább utazandó Erdély felé. De több szinész-ismerőm unszolásából Komlósyhoz menék, kinek társasága akkor itt működött, s ki, mint mondá, télre Kolozsvárra menend. Komlósy meglehetősen fogada, s így egy hetet tölték Debrecenben, már mintegy tagja a társaságnak. Ekkor ismét magához szólíta Komlósy, velem körülményesebben értekezendő. De már ekkor nagy meglepetésemre egészen más nótát fútt, s többek között azt is kijelenté, hogy Kolozsvárt énekelnem is kellend az operákban. Ez különösen nem tetszett nekem ... "

Petőfi Sándor levele Bajza Józsefhez, Debrecen, 1843. november 28.