1848. szeptember

A Duna-parton állt a Redout épülete, ahol az országgyűlés üléseit tartották abban az időben:

"A pesti klasszicista építészet egyik csúcsteljesítményét jelentő és a városképet alapvetően meghatározó Redoute 1833. január 13-án nyílik meg. A Pollack Mihály tervei alapján megszülető épület rövid idő alatt a város kedvelt társasági és kulturális helyszíne, emellett népszerű hangversenyterem, ahol fellép többek között idősebb és ifjabb Johann Strauss, Joseph Lanner, Erkel Ferenc és Liszt Ferenc. 1840-ben itt kerül megrendezésre az első magyarországi kortárs képzőművészeti kiállítás, majd 1848-ban az első népképviseleti országgyűlés is. Az épület az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során Buda ostromakor megsemmisül."

vigado.hu

Egressy Gábor megírta a honvédő táborban szerzett tapasztalatait.

"Augusztus 27-én [Petőfi] javaslatot tett Egressy Gábor kéziratának, "A rác lázadás és a magyar ügy" című röpiratának kinyomtatására, amelyben a táborból hazatérő színész adatokkal igyekezett alátámasztani azokat a pesti vélekedéseket, hogy a délvidéki hadszíntér sorozatos katonai kudarcai a régi tisztikar árulásának tudhatók be."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 408-409. old. 


Egressy katonai tevékenységéről álljon itt pár szó:

"Az 1848. rendkívüli viharos idők őt is lesodorták valódi hivatása pályájáról; a honvédelmi bizottmány által okt. reá ruházott szegedi kormánybiztosság az osztrák hadak előnyomulásával megszünvén, egy 500 főből álló guerilla-csapat vezére lett, melyet Miskolczon maga toborzott. Ezzel csatázott Kassa és Eperjes táján a Hurbán és Schlick hadai ellen, miközben megsebesült. Ekkor a parancsnokságot egyik alantas tisztjére bizva, gyógyíttatása végett május elején Pestre jött. De már a hó végén Budavár bevételénél, mint önkénytes vett részt az ostromlókkal, Ákos fia oldalán."

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái

Jókaival való viszonya végképp zátonyra fut.

" ... "Laborfalvi Móric (ahogyan Petőfi csúfolta őt) a gyámkodások alól felszabadult, immár felnőtt férfi határozottságával ragaszkodott házassági tervéhez (időlegesen) elveszítve családját és (végképp) addigi legjobb barátját, márciusi harcostársát. ...

Petőfi felelete szeptember 10-én ("Első és utolsó fölszólalásom egy igen piszkos dologban" ... ) öt "impertinenciában" marasztalta el Jókait, szemére vetve neki — többek között — hálátlanságát barátságukért, de a vita hátországát nem tárta föl a nyilvánosság számára ( ... nem elvem magánügyeket közrebocsátani..."). Egyben tisztázta jövőbeli helyzetüket is a lapnál: "Szerződésünk ezen év végéig tart; ez év utolsó napján megszűnöm az Életképek szerkesztő- és dolgozótársa lenni."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 408. old. 

Petőfi anyagi helyzete egyre romlik, kénytelen kisebb lakásba költöztetni a családját.

"Augusztus 1-jétől Petőfiéknek megváltozott a címük. "Új lakásom: Lövész utca, 391" — írta Aranynak augusztus 16-án... . A ma Királyi Pál utca 18. szám alatt kisebb és olcsóbb három szobás lakást béreltek, ahová a házaspár magával vitte a szülőket is.

A politikai helyzet továbbra is vészesen ingatag volt.

"A kései szemlélő ... jól érzékeli a Batthyány-kormány minisztereinek politikájában a napi taktikázást a törvényesség megőrizni kívánt, egyre szűkebb  mezsgyéjén. ... a királynak a nádorhoz írt levele ..., amelyben Ferdinánd elutasította mindazokat a garanciákat, amikhez a Batthyány-kormány fönnmaradását kötötte. A Redoutban ülésező parlament előtt ezekben a napokban a pesti nép olyan sokasága tüntetett estéről estére, amilyet március óta nem láttak. ... 

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 413. old. 

Az 1848. III. törvénycikket, mely megadta a független Magyarország jogi alapjait itt lehet elolvasni: 

1848. évi III. törvénycikk független magyar felelős ministerium alakításáról

Ideteszek még egy hasznos linket a törvény jogtörténeti elemzéséről:

Bathó Gábor: A magyar kormány szerkezetének változásai és működése egyes aspektusai Magyarországon 1848 és 1944 között

Talán az utolsó, önfeledt napja volt feleségével első házassági évfordulójuk.

" ...szeptember 8-án, első (és utolsó) házassági évfordulójukon történt, a Zugligetben ...

A feleségével kiránduló költő — kiszakadva a városból — gyönyörködik asszonyában ... "

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 410-411. old. 

Petőfi valóban részt vett tüzérségi kiképzésen.

" ... az Újépületben tartott tüzérségi kiképzést Petőfi és Vasvári szorgalmasan látogatta ..."

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete, Osiris 2008, 412. old.